21 June 2022

ޔޯގާ ގެވާހަކަ

މިއަދު މުޅި ރާއްޖޭގައި ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ޔޯގާގެ ވާހަކައެވެ. ބައިނަލް އަޤްވާމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަހަކީ، 21 ޖޫން އެވެ. 

ޔޯގާ ދުވަހުގެ ލޯގޯ
މިދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ފެށީ، އދ ގެ އާއްމު މަޖިލިސްގެ 69 ވަނަ ސެޝަންގެ 124 ވަނަ އެޖެންޑާ އިން 177 މެމްބަރު ގައުމުގެ ތާއިދާއެކު، 11 ޑިސެމްބަރު 2014 ގައި، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 21 ޖޫން އަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރާ ޔޯގާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުންނެވެ. އދ ގައި ބައިވެރި ވެފައިވާ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ޖަމްއިއްޔާ އޯއައިސީގެ 55 ޤައުމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ހިމެނޭހެން ގިނަ ގައުމުތަކުން މިހުށަހެޅުން ބަލައިގަތް އިރު، ހުށަހެޅުމަށް ތާއިދުނުކުރި 16  ގައުމުގެ ތެރޭ 9 މުސްލިމް ގައުމު ހިމެނުނަސް، އެއްވެސް ގައުމަކުން ހުށަހެޅުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައިނުވެއެވެ. ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަމުގައި ބައިވެރިނުވި މުސްލިމު ޤައުމުތަކުތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޕާކިސްތާން، ބުރުނާއި، މެލޭޝިޔާ އަދި ލީބިޔާ ހިމެނެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ގޮތުގައި އޭރުވެސް ހުންނެވީ މިހާރުގެވެސް ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއެވެ. މޯދީ އދ ގެ އާއްމު މަޖިލިސް އަށް ހުށަހެޅި މި ހުށަހެޅުން ވެގެންދިޔައީ އދ ގެ އާއްމު މަޖްލިސްގެ ތާރީހުގައި މިފަދަ ހުށަހެޅުމަކަށް އެންމެ ބޮޑު އައުލަބިއްޔަތު ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށެވެ.


މިއަހަރުގެ ޔޯގާ ދުވަހުގެ ހަރަކާތުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ

 

މޯދީ ޔޯގާ ދުވަސް ހުށަހަޅުއްވަމުން އާއްމު މަޖިލިސްގައި ކުރެއްވި ތަގުރީރުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ޔޯގާ އަކީ، އިންޑިއާގެ ޒަމާންވީ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން އައިސްފައިވާ އަގުނުކުރެވޭވަރުގެ ހަދިޔާއެއް. އޭގައި އެކުލެވިގެން ވަނީ ޖިސްމާއި ހަމަބުއްދި އެކުވެލުމާއި، ފިކުރާއި އަމަލު އެކުވެލުމާއި، ނަފުސު ހިފަހެއްޓުމާއި ހިތުގެ ހަމަޖެހުން، އިންސާނާއާއި ތަބީއަތުގެ މަސަލަސްވުން، އަދި ވަށާޖެހޭ ދުޅަހެޔު ސިއްހަތު"

ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާ އިރު "ޔޯގާ" މިބަހުގެ އަސްލު ކަމަށްވަނީ ސާންސްކްރިތު ބަހުން ގުޅުން ނުވަތަ އެކުވެރިވުމަށެވެ. އާދެ، ހަށިގަނޑާއި ބުއްދީގެ ގުޅުންތެރިކަމެވެ. ޔޯގާ އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނީ، އަދި 20 ވަނަ ޤަރުނާ ހަމައަށް ޔޯގާގެ ހަރަކާތް ހިންގާފައިވަނީ ހިންދޫދީނުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ބައްރުގައެވެ. ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކަށް ޔޯގާ ތައާރަފު ކުރެއްވީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފާދިރީއެއް އަދި ލިޔުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ފަލްސަފާވެރިއެއްކަމަށްވާ، ސްވާމީ ވިވެކަންޑަނާ (1863 އިން 1902އަށް)، ހިންދޫ ދީނުގެ ޒަމާނީ "މަޒުހަބަކާއި އަމަލެއް" ގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އދ އަށް މިދެންނެވި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ހުށެހަޅާފައިވަނީ، ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތާއި، ނަފުސުގެ ހަމަޖެހުން ގެނުވާ ކަސްރަތެއް ނުވަތަ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އދ އިން މިދެންނެވި ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކުރި ކޭމްޕޭނުގައި ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ޔޯގާ ސިފަކުރެއްވީ، harmony between man and nature"" ނުވަތަ އިންސާނާއާއި ގުދުރަތު ނުވަތަ ތަބީއަތު ގުޅުވާލަދިނުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

21 ޖޫން ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ސަބަބަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއީ "ދުނިޔޭގެ އުތުރު ބައްރަށް އަހަރުތެރޭ އަންނަ އެންމެ ދިގު ދުވަސް (Summer solstice)ކަމަށާއި، އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކަށް މުހިއްމުވާ ދުވަހެއް" ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭރުވެސް އިންޑިއާގައި ހާއްސަކޮށް އިންޑިއާގެ މުސްލިމުންތެރޭގައި އެއީ އަސްލު ސަބަބު ނޫންކަމަށް ވާހަކަދެކެވި، މިހާރުވެސް އެވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. އަސްލު ސަބަބަކަމަށް އެމީހުން ދެކެނީ، "އިއްތިފާގަކުން" މިދެންނެވި 21 ޖޫން އަކީ،  ހިންދޫދީނުގެ ގިނަ ގޮފިތަކެއްގެ ތާކީދު ނުވަތަ ގަބޫލުކުރުމުގައި ވާގޮތުން، "ޔޯގާ ގެ އިލްމު  ބާވައިލެއްވުނު ދުވަސް" ކަމަށް ވާތީކަމަށެވެ. ހުޅަނގުގައި އެދުވަސް "މިޑް ސަމާ" އަދި "ސަމާ ބިގިނިންގް" ގެ ގޮތުގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިކަމަށް ބާރު ލިބޭގޮތަށް، 1980 ގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ޔޯގާ ގެ އިލްމު ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ، ހިންދޫ ދީނުގެ ޖަގްދީޝް ވަސުދޭވް ނުވަތަ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ، ސަދްގުރޫ، ޔޯގާގެ އަސްލު ކިޔާދީފައިވަނީވެސް އެބީދައިންނެވެ.

ޔޯގާގައި ދިވެހިންނެކޭ އެއްގޮތަށް އިސްލާމީ ޤައުމުތައްވެސް ފެންނަނީ ހިޔާލު ކަފިވެފައިވާތަނެވެ. މިސާލަކަށް މެލޭޝިއާގެ އިލްމުވެރިން ޔޯގާ ހަރާމްވާނެކަމަށް އިއުލާންކުރުމުން އެކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދެކޮޅު ހެދި އެއްބަޔަކީ އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ އިލްމުވެރިންތަކެކެވެ. މިއަދު ރާއްޖޭގައި މި ބަހުސް ކުރެވޭއިރު، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވަނީ އެގައުމުގައި ޔޯގާގެ ހަރަކާތް ހިންގުން ރަސްމީކޮށް ހުއްދަކޮށްފައެވެ. މެލޭޝިއާ އަދި އިންޑޮނޭޝިއާ ފިޔަވައި އިތުރު މުސްލިމު ޤައުމުތަކުން ޔޯގާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅުތަކެއްއަޅާ، މާނާ ނުކުރެއެވެ. ރަޝިއާއިން ދޭތެރެއަކުން އެއީ 2016-2015ހިސާބުގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރެއް ކަމަށް ފެންނާތީ ޔޯގާ އަށް ހުރަސް އަޅާފައިވެއެވެ. ފިކުރުގެ ގޮތުން މުސްލިމުންގެ ތެރޭ ޔޯގާ ގެ މައިގަނޑު ދެ ކަފިވުމެއް އެބަފެނެއެވެ. އެއްބަޔަކު ދެކޭ ގޮތުގައި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޔޯގާ ހުއްދަނުވާނެއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަނީ ކަސްރަތެއްގެ ގޮތުގައި ޔޯގާ ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމަށާއި، އޭގައި ދީނުގެ ހުދޫދުން ބޭރުވަނީ އޭގެ ކިޔެވެލިތައް ހިމަނައިގެން އަޅުކަމެއްގެ ސިފައިގައި ކުރުމުންކަމަށެވެ. މިއީ ފަރުދީ ފެންވަރަކަށް ވުރެ، ޤައުމުތަކުގެ ލެވެލްގައިވެސް އޮތް ކަފިވުމެއްކަން އިނގެނީ މެލޭޝިއާގެ އިލްމުވެރިންތަކެއް އިސްވެދެންނެވި ބީދައިން އެކަން މަނާކުރުމާއި، ހަމަ އެފަދަ އިލްމުވެރިންތަކެއް ފަހުން ދެންނެވި ތަރަހައިން އެކަން ހުއްދަކުރުމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑަކީ ދީނީ ޢިލްމު އުނގެނިގެން ހުރި މީހެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަކަށް ހުކުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި  ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ އަޅުގަނޑަކީ، ކަމެއް ފެންނައިރަށް ހަރާމްކުރަމުން، ލާދީނީކުރަމުން، ކުފުރުކުރަމުން، އަދި ލޭހުއްދަ ކުރަމުންދާ "ދީނީ އޮއިވަރު"ގެ ބިރު މިގައުމަށް އިންތިހާއަށް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާމީހެކެވެ. ދީނީ ކަންކަމުގެ ހުކުމް ކަނޑައެޅުން، ހާއްސަކޮށް ޔޯގާފަދަ ފަހުންއަންނަ ކަންކަމުގެ ހަލާލު ހަރާމް ބުނެދިނުން، އާއްމު އެއްވުން ތަކާއި، ކަންމަތީ ބައްދަލުވުންތަކާއި، ޓީވީ ރޭޑިއޯ އިން ފޮނުވާ ޝޯތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލު ހުއްޓެންއޮތް ގޮތަކަށް ހުއްޓުވާ، ދިވެހި ބިމުގައި ދިވެހިންގެ މައްޗަށް ދީނީ ކަންކަމުގެ ރައުޔުނެރޭ އަދި ނެރެވޭނެތަނަކީ، އިސްލާމީ އިލްމުވެރިންގެ ފިގުހު ކޮމެޓީ އާއި ރަސްމީ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލިސްތައް ކަމުގައި ގާނޫނުން ކަނޑައެޅި އެކަން ތަންފީޒުވާތަން ދެކެން ބޭނުންމީހެކެވެ. އެނޫންނަމަ، މިގައުމު ނުކިއްސަރު ދިމާލަކަށް ސޮއްސައިގެންދާތަން އެބަފެނެޔޭ ހީވާތީއެވެ.

މިއަދު އަޅުގަނޑު ޔޯގާ ހަރާމްވެގެން އެކަން ހުއްޓުވަން ގޮސް ވަދެގަތީ ހުދުކުލައިގެ ދިދަ ހިފައިގެންނަމަ، މާދަމާ، އަނެއްކަމެއް ހަރާންކުރަން އަޅުގަނޑު ދުއްވައިގަންނާނީ މިޔަތޫނު ހަންޖަރެއް ހިފައިގެން ނޫންކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމަކީ ކޮސްކަމެކެވެ. ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އުޅެން އަޅުގަނޑުމެން ދަސްކުރަންޖެހެއެވެ. ނުރުހޭ، ގަޔާނުވާ، ފިކުރާނުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޖަޒުބާތުގައިޖެހި، ހަމައާއި އުސޫލާއި، ގާނޫނު މުގުރާލާ، ތިމަތިމާމެންގެ އަތްމައްޗަށް ގާނޫނުނަގައިގެން މަގުތަކައް ނިކުންނަން ވެއްޖެ ނަމަ، މިޤައުމުގެ މުސްތަގުބަލު ވަރަށް ބަނައެވެ. ދަރިންނަށް އެދެވެނީ ވަރަށް ނުބައި އެހާމެ ނުރައްކާތެރި ފިލާވަޅެކެވެ. ކަންކަން ކުރަންޖެހޭނީ ކެތްތެރިކަމާ ހިކުމަތްތެރިކަމާއެކުއެވެ. ގަދަބަދަވި ކަމުން، ރަމަތަ ކުރެވުނު، އަދި އިސްލާހުކުރެވުނު ގައުމެއް، އަދި އިންސާނީ ތާރީހުގައި ފެންނަންނެތެވެ. ގޯސް ރަނގަޅުވާނީ އޭގެ މައްޗަށް ގޯސް އިސްކުރުމުންނޫނެވެ. ހަމަ ބުއްދިއާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާއި ކެތްތެރިކަމުންނެވެ.

https://www.un.org/en/observances/yoga-day

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/689/61/PDF/N1468961.pdf?OpenElement

 https://www.youtube.com/watch?v=Pzaai8azbqA

https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Irsyad/Advisory-on-Yoga-Practicެެެe

12 February 2022

ވެށީގެ ނުރަނގަޅު ބީރައްޓެހިންގެ ވާހަކަ

ނިމިދިޔަ ހަފުތާގައި މުޅި ޤައުމުގައި އެންމެ ބާރު އަޑަކަށް ފެތުރުނީ ބޭރުން ގެނެސްފައިވާ ދޫނިތަކެއް ލީތަލް އިންޖެކްޝަންޖަހައިގެން މަރާލި ވާހަކައެވެ. އެކަމާމެދު އިތުރު ބަހުސަކަށް މިތަނުގައި ދާކަށް ނެތީމެވެ. ޔަޤީނުންވެސް އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ، ދިރޭ ފުރާނައެއް ދުއްވާނުލާ ވާނެ ހަމަ އެއްވެސް ގޮތެއް އޮތްނަމަ، އެގޮތަކަށް ކަންތައް ފަހިވުމެވެ.

އެހިސާބުން އެވާހަކަ ކުރުކޮށްލާ، އަސްލު މައުޟޫއަށް އެނބުރިލާނަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މިޤައުމުވެސް ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި ބާޒާރަށްވަދެ، މުއާމަލާތުކުރަންފެށުމާއެކު، ޤައުމުގައި ނެތް އެތައް ހާސް ސާމާނެއް ލިބި އޭގެ މަންފާއެބަކުރެއެވެ. މިގޮތުން  ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ އިތުރުން ދިރޭތަކެތިވެސް ގިނަ އަދަދަށް އެބަ އެތެރެކުރެވެއެވެ. އެކިފާޑުފާޑުގެ މާގަހާއި މޭވާގަސް، ދޫނި، މަސްމަހާމެހި އަދި އެހެނިހެން ޖަނަވާރުވެސް އެބަ ގެންގުޅެއެވެ. މިކަމުގައި، ޤައުމަށް ބަލިމަޑުކަމެއް އެތެެރެވިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ޤާނޫނުން މަނާކުރާ ތަކެތި މިޤައުމުގެ ހަފޮޅުން އެތެރެނުވާކަން ކަށަވަރުކުރަން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ. އިސްވެ ދެންނެވި ދޫނިތައް މަރާލުމަކީވެސް މިދެންނެވި މަސައްކަތުގެ ތެެރެއިން ހިނގާދިޔަ ނުކިއްސަރު ކަމެކޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ


ދިރޭތަކެތި ބޭރުން އެތެރެކުރަނީ އެބޭނުންވާމީހުން ތިބީމައެވެ. އޭގެއިން ފައިދާއާއި މަންފާ، އަދި ހިތައް އުފާވެރިކަން ލިބިގަންނަ އެތައް ބަޔަކުތިބީތީއެވެ. ވީމާ އެއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. އަދި އިތުރުވާ އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތެއްވެސްމެއެވެ.

މައްސަލަޖެހޭ ހިސާބުތޯއެވެ. ކޮންމެ މާހައުލެއްވެސް ޤުދުރަތުން ހައްދަވާފައިވަނީ އެތަނުގެ މާހައުލުގެ ތަރާދަށް ބޭނުންވާނެ ބަހާތަކާއެކުއެވެ. ނުވަތަ ބެލެންސްޑް އިކޮލިޖީސިސްޓަމަކާ އެކުއެވެ. މިދެންނެވި މާހައުލަށް، ތަނާއި ނުގުޅޭ ތަކެތި ހުޅަހެޅިގެން ދިއުމަކީ ތަނުގެ ދިރުންތަކުގެ ތަރާދު ދެކޮޅަށްކިރި، އޭގެ ހަމަ ގެއްލިދާނެ ކަމެކެވެ. އިކޮލޮޖިކަލް އިމްބެލެންސް އޭކިޔައެވެ.

 

އެފަދަ ބޭރުން އަންނަ އަދި ތަނުގެ އަސްލު ދިރުމަށް ދަތިކުރާ ދިރުންތަކަށް އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީޝީސް ކިޔައެވެ. އެހެން ކަމުން ރާއްޖެ ފަދަ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ނާޒުކު މާހައުލެއްގައި މިކަމާމެދު ފަރުވާތެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ، އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފާނެެއެވެ. 

 

ފޫޓުމަސް


  މިސާލަކަށް އައްޑޫގެ ކުޅިތަކުން މިހާރު އެތަކެއްހާހުން ގުނާލެވޭ ފޫޓުމަސް ނުވަތަ ތެލާޕިއާއެބަފެނެއެވެ. ރަށުގެ ދުވަސްވީ ބައެެއްމީހުން ފުށުން އަޑު އިވިފައިވާގޮތުން، ފޫޓުމަސް  އައްޑުއަށް ތަޢާރަފުވީ އިނގިރޭސިންގެ ދުވަސްވަރެވެ. އަދި ފޯއްމުލަކަށް ގޭގޭގެ ވަޅަށް އަޅަން އިހު އައްޑުއިން ފޫޓުމަސް ގެންދިޔަ ހަނދާން ހުންނަކަމަށް އެރަށުގެ ދުވަސްވީ ދަތުރުކުރާ ބޭފުޅަކު ބުނިއަޑުއެހީމެވެ. އައްޑުއަށް ފޫޓުމަސް ތަޢާރަފުވީ އިނގިރޭސިންގެ ފުށުން ކަމަށް ބުނާބުނުމަކީ، ކީހާވަރެއްގެ ހަޤީގަތެއްހުރި ބުނުމެއްކަން ކަށަވަރުނުވިޔަސް، އަޅުގަނޑުގެ ހަނދާނުންވެސް އެއްކަމަށް އެބައިނގެއެެވެ. 1990 އާއި 1997 އާއި ދެމެދު ވަރަށް ގިނައިން  ހިތަދޫ އާރިކިޅި އަށް ދެވުނުއިރު، ކަށަވަރުންވެސް އޭރު މިދެންނެވި ފޫޓުމަސް ފެންނަނީ ވަރަށް ވަރަށް މަދުންނެވެ. ބަދަލުގައި އެންމެ ގިނައިން ފެންނަނީ  ފެންމީރުމަސް ނުވަތަ ފެންފިލަ އާއި، ބޭނގު އަދި ގިނަ އަދަދަކަށް ޑިނގާ ނުވަތަ ތައްލިހިއެވެ. މިިއަދު ކުޅިން ފެންމީރުމަސް އަދި ޑިނގާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެނެއޭބުނުން ދޮގަަކަށް ނުވާވަރުވެއްޖެއެވެ.

އައްޑޫގެ ހުރިހާ ކުޅިތަކެއްގައި މިދެންނެވި ފޫޓުމަސް ވަނީ އިންތިހާއަށް ގިނަވެފައެއެވެ.  އާދެ، އަޅުގަނޑު ކުރިންދެންނެވި ވެށީގެ 2 ބަހާއެއް ނެތިދާހިސާބަށްގޮސް މުޅިން އާބަހާއެއް އަތްގަދަކޮށްފިއެވެ. ފޫޓުމަހަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އާބާދީ އަވަސް އަވަހަށް އިތުރުކުރާ މަހެކެވެ. އޭގެ ކެެއުމަށް ކުދި އެހެންމަސް މަހަށް ހަމަލާދެއެވެ. އެހެންކަމުން، ފޫޓުމަސް ބެލެވެނީ، ކުރިން ދެންނެވި ފަދަ އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީޝީސް އަކަށެވެ.
 

 އޭއީއެޗް (ކުރީގެ ކޮންވެންޝަން ސެންޓާރ)

ކުރީގެ ކޮންވެސްޝަން ސެންޓާރ އޭ ލިޔުނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެނަށް އެތަން ފެނި މަޝްހުރުވީ އެގޮތަށް ކަމަށްވީމައެވެ. އާދެ، ސާކް ސަމިޓާއެކު އެތަނަށް ޒީނަތްތެރިކަމަށް ގެނެވުނު އެކައްޗަކީ ޗާލު ވޯޓާރ ލިލީތަކެކެވެ. މާތަށް ފޮޅިލާއިރު ވަރަށް ޗާލެެވެ. އެތަނުން ލިލީކޮޅެއް ސިއްރުސިއްރުން ކިތައްމެ ގެއެއްގެ ޕޮންޑުތަކުގެ ފަޅުފިލުވައިފިއެވެ. އައްޑޫ ފަހަނައަޅާ، ކިތައްމެ ރަށަކަށް ގޮސްފިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދެންނެވި، ބޭރުން ގެނެސްފައިވާ ލޮަޓަސް އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރޭ ވަރަށް ވަރުގަދަ ހޮސްޓައިލް ގަހެކެވެ. މިކަން މިވަގުތު އައްޑޫގައި ތިބި މީހުންނަށް ފެންނާނެއެވެ. ހޮސްޕިޓލުގެ ވަށައިގެންވާ ފެންގަނޑުތަކުގައި ލޮަޓަސް ފެތުރިފައިވާ މިންވަރާއި، އެތަކެތި ސާފުކުރުމުން އަލުން އިތުރުވާ އަވަސްމިން ފާހަގަވާނެއެވެ. ކުރިން ދެންނެވި ފަދަ އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީޝީސް އެކަށެވެ.

މިހިސާބުން ވެދާނެކަމަށް ފެންނަ ވާހަކައެއް ދަންނަވާފާނަމެވެ. އޭއީއެޗްގެ ފެންގަނޑުތައްކައިރިއަށް  ބޭނގުތަކަށް ކާންދޭން ކުދިބޮޑު މީހުން ދަނީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެތަނުން އެފެންނަ 3-4 ކާރޕް އަދި ގޯލްޑް ފިޝް އަކީ ފަހަރުގައި ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ފޫޓުމަހުގެ އަތްގަދަކުރުން ފަދަ ކަމެއްގެ ފެށުމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ކާރޕަކީ، ވަރަށް ބޮޑަށް އިންވޭސިވް މަަހެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް ޗާލަސް ގޯލްޑްފިޝްވެސް މެއެވެ. އާދެ، ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ، ބޭރުން ގެނެވުނު ލޮޓަސް، ކާރޕް އަދި ގޯލްޑް ފިިިޝްތަކަކީ އެހިތްގައިމު އިކޮލޮޖީގެ ތަރާދަށް ލޮޅުން އަރުވާލަފާނެ ތިން އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީޝީސް އެވެ


ޔޯފޯބިއާ

މިއީވެސް ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ގަހެކެވެ. ބޮޑު ވިޔަފާރިއަކަށްވެސް ވެގެންދިޔައެވެ. ޔޫފޯބިއާގެ ފޯރި މަޑުމަޑުން ކެންޑެންފެށީ، އެގަހުގެ ކިރަކީ ވިހައެއްކަމަށާއި، ލޮލަށް އޭގެ އަސަރު އިންތިހާއަށް ކޮށްފާނެކަމުގެ އަޑު ފެތުރުން ހިސާބުންނެވެ. ބަލާލި ބަލާލުމުން އެކަމުގައިވެސް ހަޤީގަތްތަކެއްވެސް ވާކަމަށް ހުރި ދިރާސާތައް އެބަ ފެނެއެވެ. އެން ނަމަވެސް އެ ގަސް މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އާލާވެއްޖެއެވެ. އޭގެ ޒާތުގައި އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލުމަކުން މަރުވާގަހެއްވެސް ނޫނެވެ. އަމިއްލަ ތަޖުރިބާއެއް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ. ކޮއްކޮ ގެންގުޅުނު ޔޫފޯބިއާ ގަސްތަކެކެވެ. ގަހުގެ ފޯރި ދިއުމުން، މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ގަސްމުށިތަކެއްގައި ހުރި ގަސްތައް ބެހެއްޓީ،  ގޭގެ ފާހާނާމަތީ އަޅާފައިވާ ކޮންކިރިޓް ޝީޓް މަތީގައެވެ.  ދޭހާ އައްވެއްގައި، ވެހޭވާރެއެއްގައެވެ. 10 އަހަރު ފަހުން އަދިވެސް އެގަސްތައް އެހެރީ އެވެ. އެހެންކަމުން ވެއްޓަށް އާގަހެއް އަދި އާދިރުމެއް ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ވިސްނާލުން މުހިއްމު ކަމަށް ފެނެއެވެ.  

ކާޅު

އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާޅެއް ހަމަލޮލުން ފެނުނީ 2006 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އައްޑޫގައި ދުވަހަކުވެސް ކާޅު ނޫޅޭތީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތެއްނެތި ފުރަތަމަ ފެނުނީ ކ. މާފުށިންނެވެ. އާދެ، އެއީ އައްޑޫ އިކޮލިޖިކަލް ސިސްޓަމްގެ ބައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭ، ވަރަށް މަދުން އައްޑޫއިން ކާޅު ފެނެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކާޅު ދޮންދީނި އަށް ހަމަލާދީ ކުދި ދޮންދީނި މަރާލާ، ހާލިން ވައްޓާލާ މަންޒަރު މީސްމީޑިއާއިން ދޭތެރެދޭތެރެއިން އެބަ ފެނެއެވެ. ދޮންދީނަކީ ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި އައްޑޫގައި އުޅޭ ދޫންޏަކަށްވެފައި، ކާޅު އޭދޫނިތަކަށް ގޯނާކުރާނަމަ، އައްޑޫގައި ކާޅު ގިނަވުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ދޮންދީނިގެ ދެމިހުރުމަށް ބުރުއަރާފާނެ ކަމެކެވެ. ސަބަބކީ ކާޅަކީ އޭގެ ޠަބީއަތުގައި ނުފޫޒުގަދަ، އަދި އަވަހަށް އާބާދީ އިތުރުވެސް ކުރާ ދޫންޏެކެވެ. 


މިދެންނެވިކަންތަކުން އަޅުގަނޑަށް ޤާބޫލުކުރާހިތް އޮތީ، ބޭރުން އެތެރެކުރެވޭ ދިރޭތަކެއްޗާމެދު އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުވާންވީ ހަމައެކަނި ނައްތާލުމުން ނޫންކަމެވެ. ހަމަ އެވަރުގެ ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ އަނެއްކަމަކީ އެތަކެތިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވައްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރުވެސް ކޮށްފާނެތީއެވެ. ރައްކާވެރިބިއްޔާ ދަތުރެވެ.
 އިންވޭސިވް އޭލިއަން ސްޕީޝީސް ތަކެއްގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެއްޓަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމަށް ފިސާރި ހުށިޔާރުވާން ޖެހެއެވެ.