Posts

Showing posts from 2022

ހަތަރު ފަސް ލަފުޒު

Image
  މާމޮޅު މާހިރަކަށް، އަދި ފުންނާބު އުސް މީހަކަށް ވެގެނެއްނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި މިންވަރަކުން ވަރަށް ގިނައިން ބޮޑެތި ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކުގައި އިވޭ ދެތިން ލަފުޒެއް ތަންކޮޅެއް ތިލަ އިބާރާތުން ބުނެލަންކަމަށެވެ. އިގްތިސާދު ކުރިއެރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެދޭ އިރު އެކަމުގެ ތެރޭ ވަރަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް ބަސްބަހެވެ. ސަބްސިޑީ- މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން، އެގައުމެއްގައި ކަނޑައެޅޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭބަޔަކަށް، އެމުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތް ފޯރުކުރުމަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އުނިކުރުމަށް ދެވޭ ހިލޭ އެހީއަކަށެވެ. އެގޮތަށް ކުރެވޭ ހޭދަ ކުޑަކޮށްދިނުމުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރާވަރުގެ އަގެއްގައި ލިބިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. މިސާލަކަށް ފެނަކައަށް ސަރުކާރުންސަރުކާރުން ތެލުގެ ސަބްސިޑީ ދިނުމުން ތެލަށް ކުރާހޭދަ ލުއިވެ، އޭގެ ބަދަލުގައި ކަރަންޓަށް ބިލުކުރާ މިންވަރު ދަށްކުރެވެއެވެ. ޓެކްސް- މިއީ   ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން ނުވަތަ ވިޔަފާރިތަކުން، ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމު ކުރާ ފައިސާގެ މިންވަރެކެވެ.   މިސާލެއްގެގޮތުން ދިވެހިންނަށް އެންމެ ފަރިތަ އެއް ޓެކުހަކީ، ޖީއެސް

ޝަވަންއަށް އެކެއް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުމެއް

Image
އުމުރުން 7 އަހަރުގެ ޝަވަން ގެ ހިތްވަރަށް އައްސަރިބަހާއި ސާބަހެވެ. ތިޔާއި ހިތްވަރުގަދަ ޖެހިލުންކުޑަކުއްޖެއްކަން ސާބިތުކޮށްފީމުއެވެ. ޝަވަންގެ މައިންބަފައިންވެސް މެއެވެ. އާއިލާގެ އެހީތެރިކަމާއި ހިތްވަރުދިނުންނެތް ނަމަ އެއުމުރައި ޝަވަންއަށް އެފިޔަވަޅު އަޅަންދަތިވީހެވެ. އަދި މަކުނުދޫ ސްކޫލަށް ޝުކުރާއި ތައުރީފު ހައްޤުވެއެވެ . ފޮޓޯ މިހާރު ނޫހުން ކުދިންގެ ޖިސްމާނީ ސިފައަކަށް ބެލުމެއްނެތި ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފީމުއެވެ. އަދި މިއަދު ޝަވަން އަށް މަސްނޫއީފައެއް ލިބޭނެ ކަމުގެ ހަބަރު ލިބިފައިވާއިރު އެކަމުގައި މެދުވެރިވި އެންމެނަށްވެސް ޝުކުރުހައްގެވެ. އުއްމީދަކީ އަދި ދުޢާއަކީ، މާލަސްތަކެއްނުވެ ޝަވަންއަށް ފައި ހަރުކުރެވި ފަސޭހަކަމާއެކު އުޅެލެވޭނެ ގޮތްވުމެވެ . ހިތަށް އެރިއެވެ. މިއީ ހަމަ މިކަންވާންވީ ގޮތްތޯއެވެ.   ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ގައުމުގެ މުޅި އާބާދީއަށް މުޅިންހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރެވޭ މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ގައުމެކެވެ. ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުތަކުން ސިއްހީ އިންޝޫރަންސް ނިޒާމުތައް ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިރު، ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި، ރައްޔިތުން އޭގެ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގ

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް- ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ ގޮންޖެހުންތައް

Image
  އަދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭ އިސްލާމްކަމުގެ ތެދުމަގު ބަލައިގަނެ، ދިވެހިން އިސްލާމްދީން ޤަބޫލުކުރިތާ 869 އަހަރު ފުރޭ 870 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. ދުވަހުގެ ތަހާނީ މި ލޮބުވެތި ފަސްގަނޑުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ފޮނުވަނީ އުފަލުންނެވެ. މިފަދަ ކޮންމެ މުނާސަބަތަކީ މިދީބުގެ މާދަމާއާއި މެދު ވިސްނާލަން ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. މިލިޔުމުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަސް ބަލާލަން ގަސްތުކުރަނީ، އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުގެ ތެރޭ، މެދުމިންކަމުގެ ރިވެތި އުސްލޫބަށްފެތޭ، ޒިއްމާދާރު ދީންވެރި ދަރިއަކު ގެންގުޅެ ބޮޑު ކުރުމުގައި  މިޒަމާނުގައި ދިމާވާ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކަށެވެ.   މިޒަމާނުގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ އިލްމުވެރިން މިގޮންޖެހުންތައް ބަހާލަނީ މައިގަނޑު 5 ބަޔަކަށެވެ. ü       ޕިއާރ ޕްރެޝަރ - ޕިއާރސް ނުވަތަ އެކުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ނުފޫޒަކީ އެކަމުން ނުރެކެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ. ޕިއާރ ޕްރެޝާރ ދެގޮތަށްދެއެވެ. ކުދިން އެކުވެރިންނާއި އެކުއުޅޭމީހުން ފުށުން ދަސްކުރަނީ ހަމައެކަނި ގޯސްކަންތަކެއްނޫނެވެ. ރަނގަޅު ކަންތައް ވެސް ދަސްކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން  ކޮންޖެހުމަކަށް ވަނީ އެދަސްވާ ނުވަތަ ފެންނަ ގޯސް ސިފަތަކުން ދަރިން ސަލާމަތްކުރުމެވެ. މިގޮންޖެހުމ

ދިވެހިންނާއި ނުގުޅޭ ފްލެޓް

Image
  ނިމިދިޔަ ހަފުތާގައި އިވިގެންދިޔަ އެއް އަޑަކީ، ދުނިޔޭގެ، އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް ތަރައް ގ ީވަމުންއަންން ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދީކަންތަކުގައި ނުފޫޒުގަދަ ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެރިޕޯޓުގައި މިރާއްޖޭގައި މިވީތަނަށް ހިންގި އެންމެ ބިޔަ ހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއަކީ ދިވެހިންނާއި ނުގުޅޭ މަޝްރޫއެއްގެ   ގޮތުގައި ސިފަކުރިވާހަކައެވެ. ނޫސްތަކުން ފެނުނު އެއްޗަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި، އެރިޕޯޓުގައި ބުނާ އެއްޗެއް މޭރުންވޭތޯ އަމިއްލައަށް ކިޔާލީމެވެ. ރިޕޯޓު މިޖުމްލައަށް ފިތާލުމުން ފެންނާނެއެވެ. ތެދެކެވެ. އެބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. އޭގައި ވަނީ މިހެންނެވެ. " the 25 -story high-rises are an unusual building typology in Maldives, where households typically live in low-rises or single-family homes " އިނގިރޭސިބަހަށް މާމޮޅު މީހަކަށް ނުވިސް، ހީވާ ގޮތުން މިކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވަނީ، ހިޔާ ފެލްޓްތަކުގެ ވީކްނަސް އެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮންމެ އިމާރާތެއްގައި 400 ފްލެޓް ހުރިއިރު 4 ލިފްޓު ހުރުންވެސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހ

އިސްރާފުކުރުމުގެ ވާހަކަ

Image
  މިއަދު ފާހަގަ ކުރެވުނު އެއްހަބަރަކީ، މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ދުވަސްތައް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި ކުރާ ހޭދަތައްމަދުކޮށް އިގްތިސާދުކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް އެންގިހަބަރެވެ. ދާއިރާގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހޭކިލެވޭ މީހަކަށްވާތީ، ކުޑަކޮށް މަންޒަރު ފެންނާނެތާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީ އެންމެނަށް ކަމުދާ ފިކުރަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އަދި އަމުދުން މެޖޯރިޓީގެ ވިސްނުމަށް ނުވެގޮސްދާނެއެވެ. އެހެނަސް، ގަބޫލުކުރެވޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލަށްފެތޭ މިންވަރަކުން ހިޔާލެއް ފާޅުކޮށްލުމަކީ ނެތްކަމެއްވެސް ނޫންތާއެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ސުކޫލު މަދަރުސާތަކުން، ދުވަސްތަކާއި ހަފުލާތަށް ފާހަގަ ކުރުމުގައި އިޤްތިސާދުކުރެވޭނެ އެތައްކަމެއް ހިނގައެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިކަން މިހެންވާކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ދެ ސަބަބެކެވެ. ފުރަތަމަ  ކަމަކީ، އެފަދަ އިސްރާފުތައް ހުޓުވުމަށް ބާރުއަޅޭމިންވަރު ތަންކޮޅެއް ދަށްވުމެވެ. ދެވަނަ ސަބަބަކީ، ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުރަނގަޅު ވާދަވެރިކަމެވެ. ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި މައިގަނޑުކޮށް ހަފުލާ ބާއްވައިގެން މި ފާހަގަކުރަނީ، އިނާމު ދު

ދިވެހިރާއްޖެ- ޓްވިޓާރ އެކައުން

Image
1996  ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އިންޓަނެޓް ތަޢާރަފުކުރެވި، މީގެ 20 އަހަރުކުރިން، 2002 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އޭޑީއެސްއެލް ތަޢާރަފުވުން ވެގެންދިޔައީ ދިވެހިން ދުވަހަކުނުދެކޭފަދަ އިންގިލާބީ ބަދަލެއް، މުއާސަލާތުކުރުމަށް ގެނައި ކަމަކަށެވެ. އިންޓަނެޓްގެ އެހީގައި، ޤައުމުގެ އެތައް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިދީފިއެވެ. ސަރުކާރުން ދޭއެތަކެއް ހިދުމަތެއް އޭގެ އިންތިހާއަށް ފަސޭހަވެއްޖެއެވެ. މިސާލަކަށް މިއަދު، ފެން، ކަރަންޓު، އިންޓަނެޓް، ކޭބަލްޓީވީ، ކުނިނެގުން، ކޮލެޖްފީ، ޒަކާތް ދެއްކުން، ޓެކްސް ދެއްކުން ފަދަ ފައިސާއާއި ގުޅޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްހެން ތިމާގެ އަމިއްލަ މޯބައިލް ފޯނުން ކުރެވުމަކީ ފަސޭހަކަމެވެ.   ކޮންމެ އާކަމެއް ތަޢަރަފު ވުމާއެކު އޭގެ ނަހަމަ ބޭނުން ކުރާތަން އާދެއެވެ. އިންޓަނެޓްވެސް ވެގެންދިޔައީ މިބީދައިންއެވެ. މިއަދު ދައްކަން މިއުޅެނީއަކީ، އިންޓަނެޓުން ނޭއްގާނީ ސައިޓުތަކަށް ވަންނަވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ، ގައުމެއްގެ މިންވަރުން، ތަސައްރަފު ފުދޭ ސިކުންޑިއަކުން ވިސްނާލަން ވެއްޖެކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. އިންޓަނެޓަކީ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ގުޅުވައިދޭ ބަހާއެކެވެ. ފުރިހަމަ ވަސީލަތެކެވެ. އެހެނަސް އެކަމުގަ

ސަބްސިޑީގެ ދިގު ވާހަކަ

Image
  އަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންކަމަށް 57 އަހަރުފުރުނު 58ވަނަ މިނިވަންދުވަހެވެ. މިނިވަން ޖައްވަކަށް ނޭވާ ލުމަކީ، ކޮންފަދަ ބޮޑު ނިޢުމަތެއްކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އިހުސާސްކުރެވޭނީ، އެކަންނެތި ދިޔަ ދުވަހެއް ފެނިފައިވާ ބަޔަކަށެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭ އެފަދަ މީހުން ގިނަވާނެއެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 1988 ގައި ދިވެހިންގެ އަރުތެރޭ އެހިތިކަމާއި ގިތިކަން އޭގެ އިންތިހާއަށް ހަރުލައިގެންދިޔައީތީއެވެ. މާތް ﷲ މިދީބު އަބަދުމެ މިނިވަންކަމާއި އަމާންކަންމަތީ ލަހައްޓަވާށިއެވެ. އާމީން. ******** މިނިވަންދުވަހު ގައުމާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި އެއް ވާހަކައަކީ ތެލުގެ ސަބްސިޑީސް ދޭއުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަ ވާހަކައެވެ. ސަބްސިޑީގެ ވާހަކަ ކަންމެވެސް ވަރަކަށް ދައްކާލަން ހިތައްއެރީ އެހެންވެއެވެ. ސަބްސިޑީއަކީ ކޮބާ؟ ސަބްސިޑީ އަކީ ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމެކެވެ. ނުވަތަ އިނާޔަތެކެވެ. މިފައިސާ ދެނީ، ކަނޑައެޅޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ނުވަތަ އެކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށެވެ. ނުވަތަ ވަކި މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއްގެ އަގު ރައްޔިތުންނަށް އަތ