Posts

Showing posts from 2021

ޤައުމީ ދުވަހޭތޯ އެވެ؟

Image
ހިޖުރީ ސަނަތުން 981 ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީޢުލް އައްވަލު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިންނަށް އަލި ވިލުނީ މިނިވަން ފަތިހަކަށެވެ. ހިޖުރީ ގޮތުން އަދަކީ  ފުރެތިކާލުން (ޕޯޗްގީޒުން)ގެ  އަނިޔާވެރި ވެރިކަން ސިއްކަޖެހި މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ދިވެހި ޤައުމުގެ މިނިވަންކަން ހޯއްދެވިތާ 462 އަހަރު ފުރޭ ތާރީޚީ ދުވަހެވެ. މީލާދީ ގޮތުން އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ޖުލައި 1573 ވީ ބުދަ ދުވަހެވެ. މާތް ﷲ  ، މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނާއި، އެވަރުގަދަ ކޮމާންޑަރުގެ ހިތްވަރުގަދަ ފަހުލަވާނުންނަށް ޝަހީދުންގެ މަތިވެރި ދަރަޖަ މިންވަރުކުއްވާށި. އާމީން.  ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ރަބީޢުލް އައްވަލު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި، އާދެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިބާވައޭ ހިތަށް އަރައެވެ.  ޤައުމީ ހެދުން ލައިގެން ތިއްތި ވެލައިގެން ފޮޓޯނަގަމެވެ. ޤައުމީ ލަވަ ޓީވީ އިން އެބަ ފޮނުވައެވެ. ލިބުނު ޗުއްޓީދުވަހު ހަމަޖެހިލަިއގެން އެބަ ނިދާލެވެއެވެ. ޤައުމީ ދުވަހު ކުރަންވީ ކަންތަކީ މިއީބާއޭ ހިތަށް އަރައެވެ؟  އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ޗުއްޓީ ކޮށްލާށެވެ. އަރާމުކޮށްލުމާއެކު  މި 24 ގަޑިއިރުން 1 ގަޑިއިރު ޤައުމާއި މެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލާށެވެ

މިކަން ނިމޭނީ ކޮން އިރަކުން؟

Image
   2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ވެގެން ދިޔައީ   ޗައިނާގެ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުގެ ވޫހާން އިން، ކުރިން ނުފެންނަ އާ       ވަރައިރަހެއް (ނޮވެލް ވައިރަސްއެއް) ފެނުނުކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާ, ޑަބްލިއު އެޗް އޯ ގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނެވުނުދުވަހަށެވެ.   އެމައްޗަށް 618 ދުވަސްވީއިރު، މިދެންވެނި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މުޅިދުނިޔެ ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވި ތިރިވުމުން އަދިވެސް މި އުޅެނީ އަރައި ނުގަނެވިގެންނެވެ.   އުފެދޭ ސުވާލަކީ މިކަމުން މިންޖުވާނީ ކޮން އިރަކުންތޯއެވެ !!!   ކޮވިޑް ގެ މިހާރުގެ ހާލަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާއިރު، ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ 223 މިލިއަން އިންސާނުންނަށް ކޮވިޑް 19 ޖެހި 4.6 މިލިއަން މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.   ރާއްޖޭގައި 82،364 މީހުންނަށް މި ބަލި ޖެހިފައިވާ އިރު 227 ފުރާނަ ގެއްލިދިޔައެވެ.   ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ %40.1 އަށް މަދުވެގެން އެއް ވެކްސިން ދެވިފައިވާކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.   އެހެން ނަމަވެސް މީގައި ހިއްސާ ކުރަނީ އެންމެ ނާޒުކު އާބާދީ، އާދެ، ފަގީރު ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ %1.8 އިންސައްތައެވެ.   ރާއްޖޭގައި 395،383 މީހަކަށް ވަނީ މަދ

ގެދޮރުވެރިޔާ!

Image
14 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރެއްވި "ގެދޮރުވެރިޔާ" ލޯން ސްކީމަކީ، މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ޢާންމުންނަށް ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އަދި މިވީތަނަށް ހުޅުވާލެވުނު އެންމެ ފަހި ފުރުސަތޭބުނުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. މިފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވުމުން ގިނަބަޔަކަށް އޭގެ މަންފާކުރާނެކަމަށް ފެނެއެވެ. މިލިޔުންކޮޅުގެ ބޭނުމަކީ ގެދޮރޮވެރިޔާ ލޯން ސްކީމަށް ތަޢުރީފުކުރުމެއް އަދި ސަރުކާރަށް ސަނާކިޔުމެއްނޫނެވެ. ބަދަލުގައި ލޯނު ނަގަން ބޭނުންވާ ރައްޔިތަކަށް އޭގެ ބޮޑު މަންޒަރު ބުނެދެވޭތޯއެވެ.  %6  އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގައި ދޭ ލޯނު 20 އަހަރަށް ބަހާލެވެއެވެ. އެންމެ ގިނަ ވެގެން ނެގޭނީ 7 ލައްކަ ރުފިޔާއެވެ. މިދެންނެވި  %6   އަކީ ބައެއްފަހަރު ހީވެފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ލޯނުގެ އަދަދަށް 6% އިތުރު ކުރުމެއްނޫނެވެ. މިސާލަކަށް 7 ލައްކައިގެ  %6   އަކީ 42،000 ރުފިޔާއެވެ. 20 އަހަރު ފަހުން ދައްކަން ޖެހެނީ 700،000 ރުފިޔާއާއި އިތުރު 42،000 ރުފިޔާއެއް ނޫނެވެ. ބަދަލުގައި މިފަދަ ލޯނުތަކަށް ނަގަނީ ކޮމްޕައުންޑް އިންޓްރެސްޓްއެވެ.  ފަސޭހަ ކަޮއްލުމުގެ ގޮތުން މި ހިމަނާލަނީ މަތީގައިވާ، ސަރު

އައްޑޫ ސިޓީގަައި އިންޑިއާ ކޮންސިއުލޭޓް

Image
2021 މޭއި 25 ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ކޮށްލި ހަބަރެއް ގެނެސްދިން ދުވަހަކަށެވެ. އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން އައްޑޫ ސިޓީގައި އެޤައުމުގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމު ކުރަން ނިންމި ވާހަކައެވެ.  ކޮންސައިލޭޓް އުފެެއްދުމަކީ ދުނިޔޭގައި ކުރާ، ކުރެވޭ  ކަމެކެވެ. ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގުޅުންތަކުގެ ބައެކެވެ. މިފަދަ ކޮންސިއުލޭޓް ތަކުގެ މަޤުސަދާއި، އެފަދަ އޮފީސް ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި،  ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒުތައް އެކަށައެޅިފައިވަނީ، "ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ކޮންސިއުލާރ ރިލޭޝަންސް 1963" ގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ ދަށުންނެވެ. އެމައުލޫމާތު މި  ލިންކ ުން ކިޔާލެވޭނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ކޮންސިއުލޭޓާ ގުޅޭ އިތުރު ވާހަކަ ތަކަށްނުގޮސް ކުރުކުރާނަމެވެ.  ބޮޑު ސުވާލެވެ! އައްޑޫގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމު ކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟  އާނ އެކެވެ. އިންޑީއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރުމަކީ މައްސައެއް ނޫނެވެ. އެކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްސަލައެއް ވާނަމަ، އެކަން އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން ނުނިންމީސްހެވެ! އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޤައުމެެއްގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އެހެން ޤައުމެއްގައި އުފައްދަން ނިންމާނީ އެޤައުގެ

ފަލަސްޠީނުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލަ

Image
އިސްލާމީ އުއްމަތް މި ފާއިތުވެގެން ދާ ފަހުގެ މާޒީގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އެއްމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ، ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައެވެ. މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބްލަ، އާދެ އަލް މަސްޖިދުލް އަޤްސާ އެބިމެއްގައިވާ، ޤުދުސް ޔަހޫދީންގެ އަތްދަށުގައި ވުމާއި، އެއިސްތިޢުމާރުގެ ސަބަބުން ފަލަސްޠީނުގެ އެތައް މިލިއަން ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައިތިބުމެވެ.     މި ހިނގާ މޭއި 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަަލަސްޠީނުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތާއި އިޒްރޭލުގެ އަަސްކަރިިއްޔާގެ ކުރިމަތިލުން ފެށުމާއެކު، މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް މިމައްސަލަ އަނެއްކާމިވަނީ އައިސްފައެެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަކީ ދިވެހިން އެ މައްސަލައަކަށް އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ، މައްސަލައެކެވެ. މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތް އަލް އަޤްސާއަށް ދިވެހިން ކުރާ ޤަދަރު ނުހަނު ބޮޑެވެ. މިއަދު ޢައްޒާ ގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތަކަށް ބަލާލާކަށް ނެތީމެވެ.  ހުރިހާ މީޑީއަތަކުން އެމަންޒަރާއި ހަބަރު ކެނޑިނޭޅި ލިބެމުންދެެއެވެ. ބަދަލުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ޚުލާސާކޮށްނަމަވެސް އަލި އަޅުވާލާ ހިތް އޮތީ މިމައްސަލަައިގ

ފެނުމުން އެލިސްޓު... އެމުނޭ މި ހާސަރު...

Image
ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ މިއުޅެނީ ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫނެވެ. ސިޔާސަ ވާކަށްވެސް ނޫނެވެ. މިއުޅެނީ، މި ބިމަށް ނިސްބަތްވާ، ދިވެހި ލޭހިނގާ ދިވެހި ދަރިއަކަށް ވީތީ، މިޤައުމަށް ހިތުގައި ކުލުނަކާއި ލޯތްބެއް އޮތަތީ، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރު ތެދުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވާލެވޭތޯއެވެ. 11 މޭއި  2021 ވެގެން މިދިޔައީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ. މިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ކަމަށްވާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ މަައްސަލާގައި ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ދިގު ލިސްޓެއް ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ތިލަވި ދުވަހެވެ. މިއީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބައްލަވަން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެންވެސް އަދާ ހަމައަށް، ޢާއްމުންނާ ހިސާބަށް މި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުތައް މިހާ ތިލަކޮށް ފެންމަތިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މިމައްސަލަ ބެއްލެވި، ބައްލަވަމުންގެންދަވާ އަދި ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް މިކަން ގެނެސްދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.  ޚީޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭ 281 ފަރާތެއްގެ ނަމާ އެކު ރައ