Posts

Showing posts from 2020

މިނިވަންވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލު ދެމެހެއްޓުމުގައި 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ގޮންޖެހުންތައް

Image
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 55 އަހަރުފުރޭ އުފާވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހާނީ އަރިސްކުރަނީ އުފަލާއެކެއެވެ.  ދިވެހި ތާރީޚްގެ ސަފުޙާތައް ނިއުޅާލާއިރު، މިދީބުގެ މިނިވަންކަން ނެތިދިޔަ އެތަކެއް ހިތި ހަނދާންތަކެއްވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ދިވެހިބިމަށް އުފަން ދިވެހި އެތަކެއްދަރިން ޖާނާއި މާލާއި ފުރާނައިން ޤުރުބާންވެ، މިފަޚުރުވެރި ވަޠަނުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިޤްލާލު، އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ އަލުން ހޯއްދަވައިދެއްވި ކަމީ، މޭމަތީ އަތްޖަހާލާ، ފަޚުރުވެރިވެވޭ ފަދަ ތާރީޚީ، ހަޤީގަތެކެވެ.  މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް، މިނިވަން ދުވަހުގައި، މިވަޠަނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ، މިނަވަންކަމާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމެވެ. އަންނާންއޮތް ޖީލުތަކަށް މި އަގުހުރި އަމާނާތުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދީ، އެދަރެސްތައް ކުދިންނަށް ދިނުމެވެ. އެހެން ކަމުން މިއަދު އަޅުގަނޑު ބަލާލާހިތް އޮތީ، 21 ވަނަ ޤަރުނުގައި މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް އޮތް ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކަށެވެ. މިފަދަ ވަގުތަކީ އެކަންކަމާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރަން އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތަށް ވީތިއެވެ. ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ޖަމްޢިއް

The silver lining I see...

Image
The months long pandemic of Covid19 has disturbed our routine life more than ever before. Our schools has been shut down for more than 3 months. Definitely a difficult and challenging decision for every stakeholder.  The negative impact of it is visible for all. It does have negative impact yet lets not forget that we are not left with much of choice given the situation.  Here is the silver lining I see in this. With lock-down, online classes, Telikilaas, and all communications switched to virtual means, norms of parents, students, and teachers changed.  1- Parents. The role of parents in education of a kid is vital for the success of the student.  Same applies during the pandemic.  The marking of attendances, checking the various modes of communication for any updates or important information would have been a challenging task for several parents. However, today parents are more aware of exactly what the student are studying, who is the teacher of this subject, how many home works the

Covid19- Creating new paradigms for us.

Image
7th March 2020, we had the first Covid19 case in the country. Today, as we are worried about the on going community spread, hardly anything I would be able to do other than tell you to BE SAFE and follow the instructions of HPA. Staying home for more than a month, I was just thinking how the Covid19 would reshape us! Definitely it would bring a lot of changes, which we cant be sure, yet let me put some of the areas that Covid19 would reshape our ways, thinking and probably lifestyle. Three major areas, Social, Economic and Political impact I shall look on. Social With the outbreak of Covid19, we were also faced with some realities of our society. The dedication, commitment and yes the patriotism we see by the frontline teams are worth mentioning. The Health sector, MNDF and MPS and HPA  are giving invaluable  and the much needed service. Thank you, and we are proud of you. Good news is many of us realized the importance of them. Majority of people listened and followed the ins