Posts

Showing posts from May, 2021

އައްޑޫ ސިޓީގަައި އިންޑިއާ ކޮންސިއުލޭޓް

Image
2021 މޭއި 25 ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ކޮށްލި ހަބަރެއް ގެނެސްދިން ދުވަހަކަށެވެ. އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން އައްޑޫ ސިޓީގައި އެޤައުމުގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމު ކުރަން ނިންމި ވާހަކައެވެ.  ކޮންސައިލޭޓް އުފެެއްދުމަކީ ދުނިޔޭގައި ކުރާ، ކުރެވޭ  ކަމެކެވެ. ބައިނަލް އަޤްވާމީ ގުޅުންތަކުގެ ބައެކެވެ. މިފަދަ ކޮންސިއުލޭޓް ތަކުގެ މަޤުސަދާއި، އެފަދަ އޮފީސް ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި،  ލިބިދޭ އިމްތިޔާޒުތައް އެކަށައެޅިފައިވަނީ، "ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ކޮންސިއުލާރ ރިލޭޝަންސް 1963" ގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ ދަށުންނެވެ. އެމައުލޫމާތު މި  ލިންކ ުން ކިޔާލެވޭނެއެވެ. އެހެން ކަމުން ކޮންސިއުލޭޓާ ގުޅޭ އިތުރު ވާހަކަ ތަކަށްނުގޮސް ކުރުކުރާނަމެވެ.  ބޮޑު ސުވާލެވެ! އައްޑޫގައި އިންޑިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއިމު ކުރަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟  އާނ އެކެވެ. އިންޑީއާގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރުމަކީ މައްސައެއް ނޫނެވެ. އެކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މައްސަލައެއް ވާނަމަ، އެކަން އިންޑިއާގެ ކެބިނެޓުން ނުނިންމީސްހެވެ! އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޤައުމެެއްގެ ކޮންސިއުލޭޓެއް އެހެން ޤައުމެއްގައި އުފައްދަން ނިންމާނީ އެޤައުގެ

ފަލަސްޠީނުގެ ޒަމާންވީ މައްސަލަ

Image
އިސްލާމީ އުއްމަތް މި ފާއިތުވެގެން ދާ ފަހުގެ މާޒީގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އެއްމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ، ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައެވެ. މުސްލިމުންގެ ފުރަތަމަ ޤިބްލަ، އާދެ އަލް މަސްޖިދުލް އަޤްސާ އެބިމެއްގައިވާ، ޤުދުސް ޔަހޫދީންގެ އަތްދަށުގައި ވުމާއި، އެއިސްތިޢުމާރުގެ ސަބަބުން ފަލަސްޠީނުގެ އެތައް މިލިއަން ރައްޔިތުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބިމުގައި ރެފިއުޖީންނަށް ވެފައިތިބުމެވެ.     މި ހިނގާ މޭއި 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަަލަސްޠީނުގެ މިނިވަންކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޙަމާސް ޖަމާޢަތާއި އިޒްރޭލުގެ އަަސްކަރިިއްޔާގެ ކުރިމަތިލުން ފެށުމާއެކު، މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް މިމައްސަލަ އަނެއްކާމިވަނީ އައިސްފައެެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަކީ ދިވެހިން އެ މައްސަލައަކަށް އަހަންމިއްޔަތުކަންދޭ، މައްސަލައެކެވެ. މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތް އަލް އަޤްސާއަށް ދިވެހިން ކުރާ ޤަދަރު ނުހަނު ބޮޑެވެ. މިއަދު ޢައްޒާ ގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތަކަށް ބަލާލާކަށް ނެތީމެވެ.  ހުރިހާ މީޑީއަތަކުން އެމަންޒަރާއި ހަބަރު ކެނޑިނޭޅި ލިބެމުންދެެއެވެ. ބަދަލުގައި ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ޚުލާސާކޮށްނަމަވެސް އަލި އަޅުވާލާ ހިތް އޮތީ މިމައްސަލަައިގ

ފެނުމުން އެލިސްޓު... އެމުނޭ މި ހާސަރު...

Image
ދަންނަވަންތޯއެވެ؟ މިއުޅެނީ ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނޫނެވެ. ސިޔާސަ ވާކަށްވެސް ނޫނެވެ. މިއުޅެނީ، މި ބިމަށް ނިސްބަތްވާ، ދިވެހި ލޭހިނގާ ދިވެހި ދަރިއަކަށް ވީތީ، މިޤައުމަށް ހިތުގައި ކުލުނަކާއި ލޯތްބެއް އޮތަތީ، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރު ތެދުވެރިކަމާއެކު ދަންނަވާލެވޭތޯއެވެ. 11 މޭއި  2021 ވެގެން މިދިޔައީ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ. މިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖެ ދުށް އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ކަމަށްވާ، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ ގެ މަައްސަލާގައި ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ދިގު ލިސްޓެއް ރައްޔިތުންނާއި ހަމަޔަށް ތިލަވި ދުވަހެވެ. މިއީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މި މައްސަލަ ބައްލަވަން ފެށި ހިސާބުން ފެށިގެންވެސް އަދާ ހަމައަށް، ޢާއްމުންނާ ހިސާބަށް މި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލުތައް މިހާ ތިލަކޮށް ފެންމަތިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، މިމައްސަލަ ބެއްލެވި، ބައްލަވަމުންގެންދަވާ އަދި ރައްޔިތުންނާ ހިސާބަށް މިކަން ގެނެސްދިނުމުގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ މީހަކަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.  ޚީޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭ 281 ފަރާތެއްގެ ނަމާ އެކު ރައ

ހަރުކަށި ވުމުގެ ވާހަކަ

ހަރުކަށި ވުމާއި، ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުމުގެ ވާހަކަ އަކީ މިދުވަސްކޮޅު އެއްމެ ބާރަށް މިމުޖުތަމަޢުގައި ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް  6 މޭއި  2021 ގައި ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރުގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގެ ފަހުންނެވެ .   ބަހުގެ ގޮތުން "ހަރުކަށި"   ވުމަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ؟   1 - އޮބައިލެވޭގޮތާއި ލަނބައިލެވޭގޮތް ނެތުން. 2- އެއްކަށިވުން. 3- ރަޙުމުކުޑަވުން. -4 ކަންތައްކުރުމުގައި ނިޔަނެތި ގޮތްނެތުން.   މި މޭރުމުން ބަލާއިރު މިހާލަތުގައި މިކިޔާ ހަރުކަށި އެންމެ ގާތް ކުރަނީ 3 އަދި 4 ވަނައިގައި އެވާ މާނަ ތަކާއެވެ. ހައްދަފަހަނައެޅުން މާނަ ކުރެވެނީ މިހާލަތުގައި ވެސް ބޭނުން ކުރާ މާނައިގައެވެ. 1 - ދާންވީ ހިސާބަށްވުރެ މާ އިތުރަށް ދިއުން. 2- ނުބައިކަމުގެ ކޮޅެއްނެތުން .   އެހެން ކަމުން މި ލިޔުމުގައި ހަރުކަށިވުމާއި ހައްދު ފަހަނައަޅާ ދިއުން މާނަ ކުރަނީ މުޖުތަމަޢުގައިވާ ހަމަތަކާއި އުސޫލާއި ދޫކޮށް، ޢާންމު މިންގަނޑު ތަކުން ބޭރުވެ، އާދައިގެ ބަހުރުވައިން ބުނާ ހައްދުތަކާއި އިންތަކާއި މިންތައް ފަހަނައަޅާ ދާ ދިއުމަށެވެ. ދިވެހި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަށް ނުފެތ