Gaasim's speech. Simply failed


Yesterday night we saw the official launch of presidential candidate and the famous business man, Mr. Gaasim Ibrahim. I did notice something in his speech. When he started his speech he attacked the members who accuse him of been working for his own self interest. He said:-
އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމިއްލަ އެދުމެއް އެބައޮތް. އެއެދުމަކީ ދިވެހިރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލުތައް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދިނުމާއި ތިޔަބޭފުޅުން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންދާ ތަފާތު ކަންތައްތައް ހާސިލްކޮށްދިނުމާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ކަންތައްތަކަށް ދަތިވެފައިވާ, އުނދަގޫވެފައިވާ މީހުންގެ ދަތިތައް ފިލުވައިދިނުން


Here Mr. Gaasim says something that I like to know more about. “amilla edhun” so I went to radheef in check it out. When I checked it, unfortunately it didn’t go much in favor of Mr. Gaasim. It says:-
ހަމައެކަނި ތިމާޔަށްމޮޅުވާގޮތް ހޯދުމަށް އެދޭ އެދުން
If so, is Mr. Gaasim going to be a president of our country? Can you really eat bread so that my hunger will go away? Or is it just like many says, Gaasim resigning from Villa Business chairman to be the president of Villa Government.
photo: www.dhivehiobserver.com